Nieuw concept

Over Burgerzorg

Burgerzorg de naam zegt het al, dat is zorg voor iedereen en door iedereen.
Mensen willen hun eigen leven leiden. De vragen en wensen van mensen zijn ons uitgangspunt.

De thuiszorg is, met alle veranderingen die er momenteel aan komen, een maatschappelijk probleem en daarom dienen we dit met elkaar op te lossen. We zullen moeten anticiperen op de veranderingen in de zorg om de kwetsbare groep mensen te kunnen blijven helpen.

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt vervangen door nieuwe regelingen. Deze regelingen sluiten beter aan bij de huidige zorgbehoeften van mensen. Lichtere vormen van zorg en ondersteuning uit de AWBZ gaan dan over naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en chronisch langdurige zorg valt onder de Wet Langdurige zorg (WLZ). De Tweede Kamer heeft deze voorstellen goedgekeurd. De veranderingen zijn ingegaan op 1 januari 2015.

Door de wijzigingen in de PGB en de AWBZ zullen velen net buiten de boot kunnen vallen.
Wij als Burgerzorg willen deze kwetsbare groep ondersteunen en begeleiden in de zorg die zij nodig hebben en deze ook bieden.
Een deel van de zorgvragen zal bij de gemeente komen en daar moet gekeken worden hoe en welke vorm van zorg deze groep nodig heeft om te participeren in de maatschappij.
De nieuwe trend volgens de aankondigingen in het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ passen in de trend om zorg en welzijn te kantelen.

Het kabinet wil de komende jaren de omslag maken naar Zorg dichtbij: ‘meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen aanbieders en houdbaar gefinancierde voorzieningen, zodat ook latere generaties er nog gebruik van kunnen maken’. Gemeenten kunnen, aldus het regeerakkoord, meer maatwerk bieden en inspelen op lokale omstandigheden en zorgbehoeften van cliënten. Daarvoor is naast de transities ook een transformatie nodig in het sociale domein. (bron:www.movisie.nl/artikel/wijzigingen-awbz-wmo-overzicht)

Hier willen wij als Burgerzorg met ons concept op inspelen om inderdaad maatwerk te bieden samen met mensen uit de gemeente.

Zoals de toekomst eruit ziet, zal het gat tussen jongeren en ouderen groter worden, omdat er in Nederland een grote groep gaat vergrijzen en ook daar willen wij als Burgerzorg op inspelen.


Waarom Burgerzorg, waar maken wij het verschil met andere thuiszorgorganisaties?

Wij willen een brug slaan tussen de gemeente en de zorgvraag.
Burgerzorg wil een deel van deze taken overnemen.
Wanneer er een zorgvraag is wordt dit doorgeven aan Burgerzorg.
Er wordt dan een huisbezoek gepland door een wijkverpleegkundige die kan kijken en inventariseren wat er nodig is. Als dit helder is kan direct de juiste zorg ingezet worden.
Wij werken met een team waar zowel professionals als vrijwilligers en mantelzorgers inzitten, om zo de juiste mensen in te zetten voor de juiste zorg. Veranderd er iets aan de situatie/zorgvraag dan kunnen we dit dan direct aanpakken en aanpassen.
Ook wil Burgerzorg de mantelzorgers begeleiden en waar nodig hulp bieden, zodat de mantelzorgers zich gesteund voelen.
Tevens kunnen wij hulp bieden met bijvoorbeeld respijtzorg.

Waarom Burgerzorg?

  • 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
  • Aantrekkelijke, scherpe tarieven
  • Continu├»teit met altijd hetzelfde gezicht
  • Kwalitatief hoogwaardige thuiszorg
  • Geen minimumafname
  • Training mantelzorgers en vrijwilligers
  • We leveren zorg in heel Nederland
  • Burgerhulp: Huishoudelijke hulp met lichte zorg